• Forex (Παγκόσμια Αγορά Συναλλάγματος)
  η παγκόσμια αγορά ξένου συναλλάγματος. Η διενέργεια συναλλαγματικών πράξεων σε ηλεκτρονική μορφή .
 • Swap
  ενεργητικό το οποίο κρατείται ή προστίθεται σε έναν λογαριασμό συναλλαγών για παράταση (carryingover) μιας θέσης και στην επόμενη μέρα.
 • Επίπεδο Περιθωρίου (Margin Level)
  το υπόλοιπο ενός λογαριασμού συναλλαγών που υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: (Ρευστότητα / Περιθώριο)*100% .
 • Εύρος (Range)
  Έλλειψη κάποιας τάσης (flattrend). Φαινόμενο που εμφανίζεται μετά από απότομες διακυμάνσεις στις τιμές. Η απόσταση μεταξύ επιπέδου στήριξης και αντίστασης.
 • Forex broker
  μια εταιρία-οργανισμός που παρέχει πρόσβαση στις παγκόσμιες οικονομικές αγορές με στόχο την διεξαγωγή δραστηριοτήτων που θα αποφέρουν κέρδος .
 • Περιθώριο Συναλλαγών (Margin)
  το απαιτούμενο δεσμευμένο πόσο για τις τυχόν ανοικτές θέσεις που ισοδυναμεί με το 1% (με μόχλευση 1:100) του ανοιγμένου όγκου θέσεων .
 • Εντολή (Order)
  εντολή ενός traderσε κάποιον brokerγια αγορά ή πώληση ενός νομίσματος για κάποιο άλλο, στην τιμή της αγοράς εκείνη την στιγμή.
 • Αντιστάθμιση κινδύνου (Hedging)
  η ταυτόχρονη εκτέλεση εντολών αγοράς ή πώλησης με διαφορετικά οικονομικά εργαλεία, που αποσκοπεί στην αποφυγή μεγάλων απωλειών, στην περίπτωση που υπάρχουν απότομες διακυμάνσεις στις τιμές.
 • Φυσιολογικές συνθήκες αγοράς (Normal market conditions)
  έλλειψη κενών στις τιμές, έλλειψη ξαφνικών διακοπών στην παράθεση πληροφοριών σε μια πλατφόρμα συναλλαγών, έλλειψη απότομων δυναμικών στις τιμές.
 • Ανοιχτή θέση (Open (currency) position)
  αναντιστοιχία του απαιτουμένου (ενεργητικού) με του δεσμευμένου (παθητικού) σε ξένο νόμισμα, για κάποιον συμμετέχοντα στην αγορά συναλλάγματος (τράπεζες, εταιρίες).
 • Συναλλαγές περιθωρίου (Margin trading)
  μέθοδος διενέργειας αγοράς/πωλησης η οποία χρησιμοποιεί χρηματικό ενεργητικό που παρέχεται από κάποιον brokerως δάνειο για ασφάλεια στο προβλεπόμενο πόσο.
 • Ticker
  ένας μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ο οποίος δίνεται αυτόματα στην πλατφόρμα συναλλαγών για κάθε ανοικτή θέση ή εντολή σε αναμονή.
 • Bulls
  ιδίωμα επαγγελματικής ορολογίας που σημαίνει, traders οι οποίοι `παίζουν` με στόχο την άνοδο της τιμής ενός νομίσματος
 • Dealing center
  ένας οργανισμός ή τμήμα του, που προσφέρει την δυνατότητα διενέργειας επενδυτικών δραστηριοτήτων μέσα στις οικονομικές αγορές χωρίς να απαιτείται η πρόσβαση στο εξωτερικό τμήμα των συναλλαγών .
 • Trader
  χρηματιστής ο οποίος αγοράζει ή πουλάει νομισματικά ζεύγη στην αγορά Forexμε στόχο την εξαγωγή κέρδους.
 • Bull market
  ιδίωμα επαγγελματικής ορολογίας που σημαίνει, αγορά με ανοδική τάση στις τιμές
 • Bear market
  ιδίωμα επαγγελματικής ορολογίας που σημαίνει, αγορά με καθοδικές τάσεις.
 • Τάση αγοράς (Trend)
  μια σαφή κατεύθυνση της αγοράς. Η γενική κατεύθυνση της κίνησης των τιμών.
 • Client terminal
  Το πρόγραμμα MetaTrader, το οποίο επιτρέπει την λήψη πληροφοριών που αφορούν στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, το οποίο προβαίνει σε τεχνικές αναλύσεις και διενεργεί τις συναλλαγές.
 • Pipser, scalper, surfer
  κέρδη ενός traderπου έχουν εξαχθεί από έναν μικρό αριθμό pipsκαι θέτοντας μια ανοικτή θέση για αρκετά λεπτά .
 • Ανοδική τάση (Ascending trend)
  είναι μια τάση της αγοράς κατά την οποία οι τιμές κινούνται ανοδικά και όπου οι περισσότερες πτώσεις σταματούν υψηλότερα από την προηγούμενη πτώση.
 • Pip
  η ελάχιστη μονάδα μέτρησης μιας νομισματικής μεταβολής σε σχέση με μία άλλη η οποία αντανακλάται σε τιμές που προσφέρονται από κάποιον broker.
 • Διαφοροποίηση (Diversification)
  μια μορφή συγκέντρωσης κεφαλαίου. Στρατηγική μείωσης κινδύνων μέσω του μοιράσματος του επενδυτικού κεφαλαίου σε διαφορετικά εργαλεία συναλλαγών .
 • Μόχλευση (Leverage)
  ποσοστό πίστωσης που δίνεται από έναν brokerσε κάποιον trader. Η αναλογία του δεσμευμένου για συναλλαγές ποσού και του διδόμενου δανειακού κεφαλαίου.
 • Spread
  η διαφορά μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης εκφρασμένη σε pips.
 • Πλατφόρμα συναλλαγών (Trading platform)
  πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ώστε να μεταδίδει πληροφορίες για τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου, να εκτελεί συναλλαγές και να καταγράφει τις αμοιβαίες δεσμεύσεις μεταξύ του traderκαι του broker.
 • Spike
  κατάσταση της αγοράς κατά την οποία η παράθεση τιμής που ακολουθεί διαφέρει κατά πολύ από την προηγούμενη.
 • Bears
  ιδίωμα επαγγελματικής ορολογίας που σημαίνει, traders οι οποίοι εργάζονται με την πτωτική τάση ενός νομίσματος.
 • Εντολή σε αναμονή (Pending order)
  η εντολή μιας εταιρίας brokerageγια μελλοντική αγορά ή πώληση ενός νομισματικού ζεύγους σε μια προκαθορισμένη τιμή.
 • Άνοιγμα αγοράς (Market opening)
  ξεκίνημα των συναλλαγών μετά από παύση σαββατοκύριακου, διακοπών ή μετά από ένα διάστημα παύσης μεταξύ των συνεδριάσεων των συναλλαγών.
 • Κενό τιμών (Price gap)
  συμβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν η Προσφορά της τρέχουσας παράθεσης τιμής είναι υψηλότερη της Ζήτησης της προηγούμενης παράθεσης τιμής. Ή όταν η Ζήτηση της τρέχουσας παράθεσης τιμής είναι υψηλότερη της Προσφοράς της προηγούμενης παράθεσης τιμής.
 • Λογιστικό νόμισμα (Accounting currency)
  χρηματική μονάδα που χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή καταθέσεων και αναλήψεων.
 • Σύμβουλος (Advisor)
  πρόγραμμα διαχείρισης λογαριασμών συναλλαγών γραμμένο σε μια ειδικευμένη γλώσσα προγραμματισμού, το οποίο στέλνει αιτήσεις και εντολές στο σύστημα, χρησιμοποιώντας το τερματικό του πελάτη.
 • Συναλλαγή (Transaction)
  το σύνολο των διαδικασιών συναλλαγών με κεφάλαια, μέσω της μετάβασης από το νόμισμα βάσης στο νόμισμα αναφοράς και το αντίθετο.
 • Λειτουργίες εκτός συναλλαγών (Nontrading operation)
  καταθέσεις/αναλήψεις χρημάτων από έναν λογαριασμό συναλλαγών ή ακόμα και πιστωτική αποζημίωση/επιστροφή.
 • Quote
  κόστος ανά μονάδα νομίσματος(του νομίσματος βάσης) εκφρασμένου σε κάποιο άλλο νόμισμα (νόμισμα αναφοράς).
 • Γραμμή Τάσης (Trend line)
  ευθείες γραμμές που περνούν μέσα από το κεντρικό τμήμα του γραφήματος των ανοδικών και καθοδικών τάσεων και οι οποίες καθορίζουν την τρέχουσα τάση.
 • Lot
  η καθιερωμένη μονάδα μέτρησης συμβολαίων, που βοηθά στην εκτίμηση του όγκου νομίσματος το οποίο συναλλάσσεται, μέσω αυτού του συμβολαίου στην αγορά Forex.
 • Νόμισμα βάσης (Base currency)
  η νομισματική μονάδα με την οποία ορίζονται και υπολογίζονται το υπόλοιπο, οι προμήθειες, και οι πληρωμές σε κάποιον λογαριασμό.
 • Ρευστότητα (Equity)
  το υπόλοιπο ενός λογαριασμού συναλλαγών, από το οποίο αφαιρείται το ποσοστό κάποιας τυχόν τρέχουσας απώλειας προερχόμενης από ανοικτές θέσεις και στο οποίο προστίθεται το τυχόν τρέχον κέρδος των ανοικτών θέσεων.
 • Συναλλαγές νομισμάτων (Currency dealing)
  αγορά ή /και πώληση ενεργητικού συναλλάγματος στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος, με στόχο την εξαγωγή κέρδους από τις μεταβολές των τιμών με την πάροδο του χρόνου.
 • Ισοτιμία νομισμάτων (Currency rate)
  αγορά ή /και πώληση ενεργητικού συναλλάγματος στην παγκόσμια αγορά συναλλάγματος, με στόχο την εξαγωγή κέρδους από τις μεταβολές των τιμών με την πάροδο του χρόνου.
 • Cross rate
  η αναλογία μεταξύ δυο νομισματικών ζευγών που είναι σχετικά με ένα τρίτο (USD). Η συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων, εκτός του USD.
 • Ελεύθερο Περιθώριο Συναλλαγών (Free Margin)
  το υπόλοιπο λογαριασμού συναλλαγών που δεν είναι δεσμευμένο για τις τυχόν ανοικτές θέσεις.
 • Ενδοημερήσιες συναλλαγές (Intraday trading)
  συναλλαγές που εκτελούνται με στόχο το κέρδος μέσα στην διάρκεια μίας ημέρας. Η εκτέλεση βραχυπρόθεσμων συναλλαγών.
 • Διαμορφωτές της αγοράς (Market makers)
  μεγάλες τράπεζες και οικονομικές εταιρίες οι οποίες συνεργάζονται με κάποια αγορά συναλλάγματος και οι οποίες καλύπτουν τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ της Ζήτησης και της Προσφοράς και τα οποία συμβαίνουν λόγω του σημαντικού μεριδίου που αυτές κατέχουν, στον συνολικό κύκλο εργασιών της αγοράς.
Powered by InstaForex