• Intradenné obchodovanie
  obchodná aktivita orientovaná na získavanie profitu počas dňa; vykonávanie krátkodobých obchodov.
 • Obchodná platforma
  programové riešenie umožňujúce prenos online informácií, vykonávanie obchodných tranzakcií a zaznamenávanie vzájomných záväzkov medzi obchodníkom a brokerom.
 • Swap
  prostriedky odpočítané alebo pripočítané na obchodný účet za predĺženie (prenesenie) pozície do ďalšieho dňa.
 • Trend
  jasne definovaný smer pohybu trhu; celkové smerovanie pohybu ceny.
 • Pip
  najmenšia merná jednotka zmeny ceny meny oproti inej mene, ktorá je vyjadrená zmenou ceny u brokera.
 • Spread
  rozdiel medzi Ask a Bid cenou vyjadrený v pipsoch.
 • Pipser, scalper, surfer
  obchodník, ktorého stratégia je získať malé množstvo pipsov, pričom jeho obchody trvajú len niekoľko minút.
 • Cenový gap (medzera)
  nastáva v prípade: Bid cena aktuálnej ceny je vyššia ako predchádzajúca Ask cena; Ask cena aktuálnej ceny je vyššia ako predchádzajuca Bid cena.
 • Menové obchodovanie
  nákup a/alebo predaj mien na celosvetovom menovom trhu za účelom získania zisku z pohybu kurzu.
 • Úroveň marže
  zostatok na účte vypočítaný nasledujúcim spôsobom: (Equity / Marža)*100%.
 • Páka
  miera kreditu, ktorý poskytne broker obchodníkovi ; pomer medzi vlastnými prostriedkami, ktoré sú potrebné na obchod a prostriedkami, ktoré nám požičal broker.
 • Lot
  štandardná jednotka veľkosti kontraktu, vyjadrujúca objem meny obchodovanej týmto kontraktom na Forexe.
 • Tvorcovia trhu
  veľké banky a finančné spoločnosti spolupracujúce s burzovým trhom a vytvárajúce medzeru medzi Ask a Bid vďaka ich veľkému podielu na celkovom obrate trhu.
 • Menový kurz
  textový záznam menového kurzu; dve meny vytvárajú výmenný kurz, ktorý je objektom obchodných operácií.
 • Trendová čiara
  priama čiara v grafe prechádzajúca cez extrémy rastúcich a klesajúcich trendov čím pomáha identifikovať aktuálne smerovanie.
 • Quote
  cena jednej menovej jednotky (základnej meny) vyjadrená v inej mene (kótovanej mene).
 • AOS
  program, ktorý riadi operácie na obchodnom účte, zasiela požiadavky a objednávky do systému, pričom k tomu využíva klientský terminál.
 • Normálne trhové podmienky
  nedostatok cenových gapov, rýchlych zmien cien v obchodnej platforme, prudká cenová dynamika.
 • Forex (Foreign Exchange)
  trh cudzích mien; elektronická burza, na ktorej sa vykonávajú menové tranzakcie.
 • Equity (Stav účtu)
  zostatok na obchodnom účte upravený o aktuálne straty a zisky otvorených pozícií.
 • Obchodné centrum
  spoločnosť ponúka možnosť vykonávať obchodné tranzakcie bez nutnosti prístupu ku externým trhom.
 • Základná mena
  menová jednotka, v ktorej je vedený účet a sú kalkulované zostatky, provízie a poplatky.
 • Marža
  požadovaná záloha za otvorené pozície, ktorá predstavuje 1% (pri páke 1:100) z veľkosti otvorenej pozície.
 • Objednávka
  príkaz obchodníka brokerovi na nákup alebo predaj jednej meny voči inej za trhovú cenu.
 • Spike
  situácia na trhu, kedy sa nasledujúca cena veľmi líši od predchádzajúcej.
 • Mena účtu
  menová jednotka používaná na vykonávanie vkladov a výberov z účtu.
 • Hedžovanie
  vykonanie nákupných alebo predajných operácií s rôznymi finančnými inštrumentmi v rovnakom čase, za účelom vyhnutia sa veľkým stratám v prípade veľkých cenových výkyvov.
 • Medvedí trh
  profesný slang označujúci trh, na ktorom prevažujú medvede a teda ceny výmenných kurzov majú klesajúcu tendenciu.
 • Maržové obchodovanie
  nákupné/predajné metódy, ktoré využívajú peňažné aktíva poskytnuté brokerom ako pôžičku na zabezpečenie požadovanej sumy.
 • Medvede
  profesný slang označujúci obchodníkov tlačiacich ceny nadol.
 • Rastúci trend
  je vývoj, kde sa ceny hýbu smerom nahor a väčšina cenových pohybov nadol (korekcií) skončí nad cenovou úrovňou predchádzajúceho prepadu (korekcie).
 • Cross rate
  pomer medzi dvomi menovými pármi vyjadrený relatívne voči tretej mene (USD); výmenný kurz medzi dvomi menovými pármi, okrem USD.
 • Voľná marža
  prostriedky na účte, ktoré nie sú viazané ako záloha za otvorené pozície.
 • Neobchodné operácie
  vklad/výber peňazí z obchodného účtu alebo pripísanie kreditu/náhrady.
 • Otvorenie (menovej) pozície
  výmena aktív a záväzkov v cudzej mene medzi účastníkmi trhu.
 • Diverzifikácia
  forma rozloženia kapitálu; stratégia, ktorá redukuje riziko, rozložením kapitálu do rôznych obchodných inštrumentov.
 • Býči trh
  profesný slang označujúci trh, na ktorom prevažujú býci a teda ceny výmenných kurzov majú rastúcu tendenciu.
 • Ticker
  unikátne identifikačné číslo pridelené každej otvorenej pozícií alebo čakajúcej objednávke v obchodnej platforme.
 • Klientský terminál
  program MetaTrader umožňuje prijímať online obchodné údaje, vykonávať technickú analýzu a obchodovať.
 • Čakajúca objednávka
  brokerská spoločnosť nariadi budúci nákup alebo predaj menového páru za vopred stanovenú cenu.
 • Forex broker
  spoločnosť, ktorá poskytuje prístup na finančné trhy za účelom vykonávania špekulatívnych operácií.
 • Tranzakcia
  množina obchodných operácií s prostriedkami pri ktorých dochádza k premene základnej meny na kótovaciu menu a naopak.
 • Obchodník
  burzový obchodník, ktorý predáva alebo nakupuje menové páry na Forexe za účelom dosiahnutia zisku.
 • Range
  slabý trend (plochý trend) objavujúci sa po náhlych výkyvoch ; vzdialenosť medzi supportnými a rezistenčnými úrovňami.
 • Býci
  profesný slang označujúci obchodníkov, ktorí tlačia ceny nahor.
 • Otvorenie trhu
  obchodovanie začína po víkendoch/prázdninách/prestávkach medzi obchodnými seansami.
Powered by InstaForex